top of page
פס

מושב פוסטרים ופרויקטים

קול קורא – פוסטרים מחקריים בפסיכולוגיה חינוכית ופרויקטים מהשדה הפסיכו-חינוכי

כנס החטיבה החינוכית של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל הינו מסורת ארוכת שנים. השנה, יתקיים הכנס בין התאריכים

26-30.11.2023 במלונות דן פנורמה ונפטון של רשת דן באילת. אחת ממטרות הכנס המרכזיות היא קידום למידה והתמקצעות. בפרט, אנו מעוניינים.ות לחזק את הקשר ההדדי בין העשייה בשדה לבין המחקר והתיאוריה ולסייע להתבססות השפ"חים כגוף מקצועי, חוקר ולומד. על מנת לקדם מטרות אלו ברצוננו לתת במה למגוון עבודות חקר והערכה, התערבויות ופרויקטים פורצי דרך וכתיבה מקצועית-תיאורטית שנעשים במרחב הפסיכולוגיה החינוכית ועל ידי פסיכולוגים.ות חינוכיים.ות. לכן, אנו ממשיכים.ות במסורת שהחלה בשנים האחרונות- הצגת עבודות (תיאורטיות, אמפיריות, קליניות או מעשיות) בתחום הפסיכולוגיה החינוכית במושב פוסטרים (poster session).

אנו מעודדים.ות הגשה של פוסטרים על ידי חוקרים.ות ותיקים.ות ומתחילים.ות, סטודנטים.ות, מתמחים.ות ומומחים.ות לפסיכולוגיה חינוכית במגוון נושאים הקשורים לפסיכולוגיה החינוכית כגון:

  • התפתחות טיפוסית ולא-טיפוסית של פעוטות, ילדים.ות ומתבגרים.ות

  • היבטים פסיכולוגיים של הוראה, למידה ותפקוד במסגרות החינוך, לרבות נושאים כמו מוטיבציה, קשר מורה/גנן.ת-תלמיד.ה, אקלים חינוכי מיטבי וניהול מערכות חינוך

  • חינוך מיוחד, שילוב והכלה של תלמידים.ות עם מגוון יכולות ותפקודים

  • התערבויות על רצף המניעה הראשונית, שניונית ושלישונית לרבות התערבויות יחידניות, מערכתיות וקהילתיות

  • אבחון והערכה במערכת החינוך

  • עבודה פסיכולוגית-חינוכית רגישה תרבותית עם אוכלוסיות שונות

  • פיתוחים תיאורטיים והמשגות אשר רלוונטיות לעבודת הפסיכולוגים.ות החינוכיים.ות

  • תהליכי למידה, הכשרה והדרכה בפסיכולוגיה חינוכית

 

על הפוסטר להציג ביסוס תיאורטי ומחקרי בהסתמך על ספרות עדכנית, רציונאל ברור לביצוע העבודה וכן את תרומתה הייחודית. תינתן עדיפות לעבודות שיכללו מרכיב של הערכה כמותנית או איכותנית. כמו כן, מצופה כי הכותב.ת (או נציג.ה מטעמו.ה) יעמוד/תעמוד ליד הפוסטר במהלך מושב הפוסטרים.

על מנת להגיש הצעה להצגת פוסטר בכנס 2023 יש לשלוח תקציר בן לא יותר מ-300 מילים, בטופס ההרשמה, עד לתאריך 12.10.2023 הפוסטרים ייבחרו על ידי ועדת היגוי מקצועית מתוך ועד החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל ויועצים.ות חיצוניים.ות בשיפוט "עיוור" (ללא פרטי המחברים.ות). תשובות לגבי קבלת ההצעות תתקבלנה במהלך חודש אוקטובר. הנחיות מפורטות בנוגע למבנה הפוסטר, לרבות מימדים, תישלחנה עם הודעת הקבלה.

נוסף על הפוסטרים, נשמח לקיים מושב המציג פרויקטים מהעשיה המגוונת של השפ"חים והפסיכולוגים.ות החינוכיים.ות בשטח. בשנים האחרונות אנו עדים.ות לתנופה יצירתית בעשיה ובחיבור העשיה והחשיבה הפסיכו-חינוכית לקהילה, להורים, למורים.ות ולתלמידים.ות. לצורך למידת ושיתוף עמיתים.ות, נקיים במקביל למושב הפוסטרים גם יריד המציג ומספר על העשייה שלכם.ן בשטח.

על מנת להגיש הצעה להצגת פרוייקט בכנס 2023 יש לשלוח תקציר בן לא יותר מ-300 מילים בטופס המצורף, עד לתאריך 12.10.2023. בתקציר יש לפרט רציונל ברור לתכנית, תרומתה לקהילה/ לבית הספר, וכן פירוט לגבי הנעשה במסגרת התכנית. גם הפרויקטים שיבחרו יוצגו על גבי פוסטרים, בדומה לעבודות המחקריות. הפרויקטים יבחרו על ידי ועדת היגוי מקצועית מתוך ועד החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל ויועצים.ות חיצוניים.ות בשיפוט "עיוור" (ללא פרטי המחברים.ות). תשובות לגבי קבלת ההצעות תתקבלנה במהלך חודש אוקטובר.

 

הנחיות מפורטות בנוגע למבנה הפוסטר, לרבות מימדים, תישלחנה עם הודעת הקבלה.

 

בברכה,

הצוות המארגן,

החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל

bottom of page